Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Anoniemesms. U kunt onze Algemene Voorwaarden ook via deze link als PDF-bestand raadplegen.

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de Algemene Voorwaarden dan kunt u gebruik maken van onze contact pagina.

Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die tenminste zestien (16) jaar oud is of rechtspersoon die de Producten heeft geraadpleegd, of een overeenkomst met Anoniemesms heeft gesloten of aan wie Anoniemesms een offerte heeft uitgebracht dan wel een aanbod heeft gedaan;
Overeenkomst: de tussen Anoniemesms en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het Product;
Partijen: Anoniemesms en Opdrachtgever;
Product: de door Anoniemesms beschikbaar gestelde sms-dienst(en) via de websites www.anonymoustext.com, www.anonymoustext.co.uk, www.anonymoustext.co.nz, www.anonymesms.de, www.anonymesms.at, www.anonymesms.ch, www.smsanonimo.es, www.smsanonimo.mx, www.smsanonimo.pt, www.smsanonimo.com, www.anoniemesms.nl, www.anoniemesms.be, www.anonimensms.bg, www.anonymnisms.cz, www.anonymsms.dk, www.anonumosms.gr, www.anonyymiteksti.fi, www.smsanonyme.fr, www.nevtelensms.hu, www.smsanonimi.it, www.anonymsms.co.no, www.anonimowysms.pl, www.smsanonim.ro, www.anonymsms.se, www.anonimsms.com en www.anonimnesms.com;
Anoniemesms: de zelfstandige onderneming met beperkte aansprakelijkheid Mocha B.V., kantoorhoudende te Eindhoven, ingeschreven onder 84830832 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

1. Informatie over de ondernemer (Anoniemesms)

 • Naam ondernemer:
  de zelfstandige onderneming met beperkte aansprakelijkheid Mocha B.V., kantoorhoudende te Eindhoven, ingeschreven onder 84830832 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Handelend onder de namen:
  Mocha
 • E-mail:
  Stel uw vraag via https://www.anoniemesms.nl/contact/.
 • Adresgegevens:
  Op afspraak toegankelijk van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. Hurksestraat 19, 5652 AH, Eindhoven.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Anoniemesms en op alle huidige en toekomstige commerciële relaties, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Door het Product te raadplegen of gebruiken, of door het downloaden of posten van content van of door het Product erkent de Opdrachtgever, stemt hij in met, en geeft hij aan dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en dat het instemt hieraan gebonden te worden.

3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Ieder aanbod van Anoniemesms is vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is bepaald. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in het aanbod binden Anoniemesms niet.
 2. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand indien Opdrachtgever op een van de websites van Product op de knop met de tekst 'Sms versturen' heeft geklikt.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven in het aanbod.
 2. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in een door Anoniemesms gedaan aanbod, moet betaling direct na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden. De betaling mag in ieder geval niet later dan vijf kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden.
 3. Opdrachtgever doet afstand van het recht en/of is niet gerechtigd om een schuld aan Anoniemesms te verrekenen met een vordering op Anoniemesms.
 4. Indien een Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en deze Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze, nadat deze Opdrachtgever door Anoniemesms is gewezen op de te late betaling en Anoniemesms deze Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagentermijn, aan Anoniemesms buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende wetgeving die zien op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Thans geldt daarvoor de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als percentage van de openstaande hoofdsom, waarbij thans de volgende percentages gelden: 15% over de eerste EUR 2.500,00 van de openstaande hoofdsom, 10% over de volgende EUR 2.500,00 van de openstaande hoofdsom, 5% over de volgende EUR 5.000,00 van de openstaande hoofdsom, 1% over de volgende EUR 190.000,00 van de openstaande hoofdsom en tot slot 0,5% over het meerdere van de openstaande hoofdsom. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen op basis van de genoemde wetgeving minimaal EUR 40,00 en maximaal EUR 6.775,00. Indien de wetgeving met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wijzigt, zal de nieuwe wetgeving het juridisch kader voor de verschuldigdheid en de berekening van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vormen.
 5. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit is het vorige lid niet van toepassing. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen dan op basis van deze bepaling 15% van de gehele openstaande hoofdsom. Los van het voorgaande, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten wel minimaal EUR 40,00. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zodra de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit in verzuim is. Voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten is dus geen nadere termijnstelling en/of aanmaning vereist.

5. Herroepingsrecht

 1. De Opdrachtgever heeft op basis van de wet niet het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 6:230o BW (ook wel herroepingsrecht, retourrecht of bedenktijd genoemd). Dit volgt uit artikel 6:230p sub donder 1° en 2° BW.

6. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever garandeert zestien (16) jaar of ouder te zijn op het moment van toegang tot of het gebruik maken van het Product. Opdrachtgever zal zich bij gebruik van het Product gedragen conform hetgeen van een zorgvuldig en verantwoord internet- en sms-gebruiker verwacht mag worden.
 2. Opdrachtgever zal het Product niet gebruiken voor het verzenden van berichten en/of uitingen welke onrechtmatig van aard zijn jegens Anoniemesms en/of derden. Opdrachtgever zal het Product aldus niet gebruiken voor het verzenden van onder meer (maar niet beperkt tot) berichten en/of uitingen van beledigende, racistische, discriminerende, pornografische en/of opruiende aard en/of voor het verzenden van berichten en/of uitingen welke worden gekwalificeerd als ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden (ook wel SPAM genoemd) en/of voor welk doeleinde of reden dan ook die als onrechtmatig of strafbaar kan worden gekwalificeerd.
 3. Opdrachtgever garandeert dat bij invoering van gegevens en het verzenden van berichten en/of uitingen via het Product op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten (waaronder rechten van intellectuele eigendom) van derden.
 4. Opdrachtgever voert geen eigen of externe processen en/of programma's op de systemen en/of Producten van Anoniemesms uit.
 5. Opdrachtgever vermijdt het gebruik van software dan wel andere middelen waarmee de beschikbaarstelling van de diensten en Producten door Anoniemesms aan andere gebruikers worden verhinderd.
 6. Opdrachtgever garandeert het rechtmatig gebruik van het afzenderadres door middel van het vermijden en doen vermijden van het gebruik van niet aan Opdrachtgever toebehorende telefoonnummers, onrechtmatige namen (waaronder handelsnamen of voor- en/of achternamen welke niet van Opdrachtgever zijn), en onrechtmatige begrippen of tekens.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om via, in en/of met het Product en/of de systemen van Anoniemesms persoonsgegevens (als bedoeld in art. 4 AVG) in te voeren, te verzenden en/of anderszins op te slaan. De enige uitzondering in dit kader zijn de Opdrachtgevers eigen persoonsgegevens welke nodig zijn om de garantie als opgenomen in het vorige lid na te kunnen komen.
 8. De Opdrachtgever bepaalt (ondanks de in dit artikel opgenomen verplichtingen) uiteindelijk zelf welke gegevens met behulp van het Product worden ingevoerd en welke berichten en/of uitingen uiteindelijk zullen worden verzonden. Anoniemesms controleert de met het Product ingevoerde gegevens en te verzenden berichten en/of uitingen niet. De Opdrachtgever blijft om deze reden zelf verantwoordelijk en juridisch volledig aansprakelijk voor de door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en verzonden berichten en/of uitingen. Opdrachtgever vrijwaart Anoniemesms tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, schadevergoedingsvorderingen van derden en boetes van een toezichthouder) en alle daaruit voortvloeiende schade die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat strijdig is of door een derde strijdig wordt geacht met een in dit artikel voor Opdrachtgever opgenomen verplichting.
 9. Indien de Opdrachtgever een verplichting als bedoeld in dit artikel overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Anoniemesms een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,00 voor elke overtreding, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Anoniemesms, waaronder het recht om naast deze boete schadevergoeding te vorderen.
 10. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, dan is Anoniemesms ook gerechtigd het door Opdrachtgever gebruikte IP-adres, bankrekeningnummer, creditcardnummer en/of e-mailadres uit te sluiten van gebruik van het Product.

7. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden Anoniemesms

 1. Anoniemesms zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
 2. Alle door Anoniemesms genoemde planningsdata, bezorgtijden en levertijden zijn streefdata en binden Anoniemesms op geen enkele wijze. Deze planningsdata, bezorgtijden en levertijden zijn dus niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit expliciet vermeld is.
 3. In geval van storing veroorzaakt in de verbinding met internet of door uitval van apparatuur en/of programmatuur, zal Anoniemesms zonder aansprakelijk te zijn, de storing zo spoedig mogelijk opheffen. Voor zover Anoniemesms daarbij afhankelijk is van derden kan Anoniemesms niet instaan voor de duur van de storing en is zij voor de storing niet aansprakelijk. In het geval de storing is veroorzaakt door de Opdrachtgever zijn de kosten van het herstel voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Ten behoeve van onderhoud van haar systemen zal Anoniemesms deze tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Anoniemesms leidt.
 5. Anoniemesms garandeert niet dat een met het Product verzonden bericht en/of uiting in identieke vorm bij de beoogd ontvanger wordt overgebracht of op het overeengekomen tijdstip door de beoogd ontvanger wordt ontvangen. Anoniemesms is niet aansprakelijk voor een onjuist dan wel niet tijdig ontvangen bericht en/of uiting.

8. Aansprakelijkheid

 1. De Producten aangeboden door Anoniemesms zijn bedoeld voor gebruik binnen de EER en Nederland in het bijzonder. Indien en voor zover de Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten buiten de EER, doet de Opdrachtgever dit op eigen risico en voor zijn eigen aansprakelijkheid. Elke vorm van aansprakelijkheid van Anoniemesms ten gevolge van het gebruik van de Producten door Opdrachtgeber buiten de EER wordt uitgesloten.
 2. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de zijde van Anoniemesms is Anoniemesms slechts aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 2.500,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Anoniemesms komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Anoniemesms.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Anoniemesms voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Anoniemesms is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Anoniemesms gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Anoniemesms komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Anoniemesms.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen twee maanden na de levering protesteert, stellende dat sprake is van een gebrek in de prestatie van Anoniemesms. Indien sprake blijkt van een tekortkoming, heeft Anoniemesms vervolgens de gelegenheid om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn.
 5. Iedere vordering van Opdrachtgever op Anoniemesms vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering en de Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen met betrekking tot de vordering.
 6. In geval van een onrechtmatige daad van Anoniemesms of een werknemer of ondergeschikte waarvoor Anoniemesms aansprakelijk gehouden wordt, is Anoniemesms slechts aansprakelijk tot maximaal een bedrag van EUR 2.500,00. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Anoniemesms komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Anoniemesms.
 7. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijk van Anoniemesms gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, werknemers en/of ondergeschikten waarvan Anoniemesms zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 8. De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Anoniemesms laten de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Anoniemesms onverlet.

9. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kwalificeert een tekortkoming van Anoniemesms in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever tussen partijen ook als overmacht in geval van een van de wil van Anoniemesms onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid van Anoniemesms niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in het vorige lid voordoet als gevolg waarvan Anoniemesms niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan kunnen die verplichtingen opgeschort worden zolang Anoniemesms niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie tien werkdagen heeft geduurd, hebben Anoniemesms en Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Anoniemesms is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Anoniemesms als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

10. Privacy

 1. De Producten van Anoniemesms zijn niet gericht aan, of bedoeld voor, kinderen onder de zestien (16) jaar. Anoniemesms verwerft, verzameld of onderhoudt niet bewust informatie van diegene waarvan Anoniemesms weet dat zij onder de zestien (16) zijn, en geen element van de Producten is gericht op het aantrekken van iemand onder de zestien (16). Anoniemsms stuurt ook geen enkele vorm van correspondentie naar diegenen die aangeven dat zij onder de zestien (16) jaar zijn. Indien Anoniemesms op een later moment de kennis opdoet dat de gebruiker/Opdrachtgever onder de zestien (16) jaar is, zal Anoniemesms stappen ondernemen om de persoonsgegevens van die gebruiker/Opdrachtgever uit het systeem te verwijderen. Indien u de ouder of voogd bent van een kind waarvan u vermoed dat deze persoonsgegevens aan Anoniemesms heeft verschaft, neem dan gelieve e-mail contact op zodat wij de desbetreffende informatie uit ons systeem kunnen verwijderen.
 2. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever Anoniemesms uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens van Opdrachtgever te verwerken en ter beschikking te stellen aan derden om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
 3. Anoniemesms behoudt zich het recht voor om op verzoek aan opsporingsinstanties persoonsgegevens dan wel andere informatie te verstrekken indien blijkt dat het Product door Opdrachtgever is gebruikt in strijd met de wet of indien Anoniemesms op basis van een rechtelijke uitspraak gehouden is om bepaalde informatie te verstrekken. Anoniemesms behoudt zich het recht voor om aan overige derden persoonsgegevens dan wel andere informatie te verstrekken indien Anoniemesms op basis van een rechtelijke uitspraak gehouden is om bepaalde informatie te verstrekken. Opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.
 4. Het door Opdrachtgever gebruikte IP-adres wordt bij gebruik van het Product opgeslagen. Indien betaling plaats heeft gevonden via iDEAL, Bancontact, Sofort, eps, Giropay of Multibanco wordt ook in dat kader het door Opdrachtgever gehanteerde bankrekeningnummer of kaartnummer met daaraan gekoppeld de naam, woonplaats en/of e-mailadres van de rekeninghouder of kaarthouder opgeslagen. Indien betaling plaats heeft gevonden via PayPal wordt ook in dat kader het door Opdrachtgever gehanteerde naam, e-mailadres en adresgegevens opgeslagen. Indien betaling plaats heeft gevonden via creditcard, Apple Pay, Google Pay of Microsoft Pay wordt ook in dat kader de door Opdrachtgever gebruikte creditcardgegevens opgeslagen. Indien betaling plaats heeft gevonden via de telefoon (middels een betaald nummer of een betaalde sms) wordt ook in dat kader het door Opdrachtgever gebruikte telefoonnummer opgeslagen. De in dit artikel genoemde gegevens worden gedurende een periode van 18 maanden door Anoniemesms opgeslagen. Opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.
 5. Indien Opdrachtgever bij gebruik van het Product persoonsgegevens invoert of anderszins verwerkt wordt Opdrachtgever aangemerkt als 'verwerkingsverantwoordelijke' als bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 (AVG). Opdrachtgever garandeert daarom dat voor de verwerking van de persoonsgegevens een wettelijke grondslag aanwezig is.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Anoniemesms tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder, waar niet beperkt tot, schadevergoedingsvorderingen van derden en boetes van een toezichthouder) en alle daaruit voortvloeiende schade die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van Opdrachtgever dat strijdig is of door een derde strijdig wordt geacht met geldende privacyregelgeving, zoals de AVG.
 7. Het is Opdrachtgever conform de Algemene Voorwaarden niet toegestaan om via, in en/of met het Product en/of de systemen van Anoniemesms persoonsgegevens (als bedoeld in art. 4 AVG) in te voeren, te verzenden en/of anderszins op te slaan (tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden). Dit brengt met zich dat Anoniemesms niet als verwerker als bedoeld in art. 4 AVG aangemerkt kan worden. Mocht Opdrachtgever de betreffende verplichting niet nakomen, dan nog is Anoniemesms op juridische gronden van oordeel dat zij niet als verwerker als bedoeld in art. 4 AVG wordt aangemerkt. In het geval de AVG Anoniemesms toch aanmerkt als een verwerker van Opdrachtgever, dan gelden (enkel in dat geval) de hieronder in dit artikel opgenomen bepalingen tussen Partijen.
 8. Dit artikel is een verwerkersovereenkomst als bedoeld in art. 28 AVG.
 9. Opdrachtgever garandeert dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een grondslag aanwezig is als bedoeld in artikel 6 lid 1 AVG.
 10. Anoniemesms verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever en overeenkomstig diens schriftelijke instructies. Indien een dergelijke instructie naar de mening van Anoniemesms een inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, dan stelt Anoniemesms Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
 11. Het is Anoniemesms toegestaan om een derde in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Anoniemesms maakt gebruik van andere verwerkers voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit onder meer in de vorm van een webhostingbedrijf. Bij beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, wordt Opdrachtgever de mogelijkheid geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken indien de Overeenkomst tussen Partijen nog van kracht mocht zijn.
 12. Voor zover mogelijk verleent Anoniemesms op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van de plicht van Opdrachtgever om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokken te beantwoorden. Anoniemesms is gerechtigd de met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke daarvan - tegen een redelijk uurtarief.
 13. Opdrachtgever voldoet zelfstandig aan de verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokken, indien de Opdrachtgever zelf (ook) toegang heeft tot de voor de verzoeken van belang zijnde Persoonsgegevens.
 14. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de Anoniemesms ter beschikking staande informatie, verleent Anoniemesms op eerste verzoek van Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 AVG. Anoniemesms is gerechtigd de met de bijstand gepaard gaande werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een bij de Overeenkomst overeengekomen uurtarief, dan wel - bij gebreke daarvan - tegen een redelijk uurtarief.
 15. Anoniemesms neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 32 AVG om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 16. Als Anoniemesms is gebleken dat bij Anoniemesms sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 en/of artikel 34 AVG (hierna: "Datalek"), dan zal Anoniemesms Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren. Anoniemesms verplicht zich in dat geval ook op eerste verzoek van Opdrachtgever tot het verlenen van alle mogelijke medewerking, zodat de Opdrachtgever tijdig de toezichthouder en eventueel de betrokkene(n) kan informeren.
 17. Anoniemesms en degenen die onder het gezag van Anoniemesms werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift Anoniemesms tot mededeling verplicht of uit de taak van Anoniemesms de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 18. Voor wat betreft eventuele aansprakelijkheid van Anoniemesms wordt enkel aangesloten bij hetgeen in dit artikel is bepaald en bij de bepalingen zoals deze reeds overeengekomen zijn tussen Partijen in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.
 19. Anoniemesms is niet aansprakelijk voor een aan Opdrachtgever door de bevoegde toezichthouder, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, opgelegde boete, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Anoniemesms.
 20. Tekortkomingen van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst zijn niet aan Anoniemesms toerekenbaar.
 21. Het is Opdrachtgever toegestaan om de naleving van de verplichtingen voor Anoniemesms uit deze Verwerkersovereenkomst te controleren door middel van het uitvoeren van een audit. Opdrachtgever zal Anoniemesms omtrent het voornemen van het (laten) uitvoeren van een audit zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Opdrachtgever geeft daarbij aan welke (rechts)persoon de betreffende audit gaat uitvoeren, op welke wijze en op welke termijn. Anoniemesms zal in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren te uiten tegen de uitvoering van de voorgenomen audit. Indien Anoniemesms daartegen voorafgaand aan de uitvoering van de audit bezwaren uit, zullen Partijen op de kortst mogelijke termijn in overleg treden over de door Anoniemesms geuite bezwaren, met het doel de betreffende bezwaren weg te nemen. Partijen nemen in dat overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. Het is Anoniemesms niet toegestaan haar medewerking aan de audit op onredelijke gronden te weigeren (bijvoorbeeld door het uiten van jegens de Opdrachtgever onredelijke bezwaren). Alle met de audit voor Anoniemesms gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 22. Anoniemesms stelt Opdrachtgever op verzoek de informatie ter beschikking waaruit blijkt dat Anoniemesms voldoet aan de verplichtingen uit art. 28 AVG.

11. Intellectuele Eigendom

 1. De Opdrachtgever garandeert dat bij het gebruik van elk van de Producten hij geen inbreuk zal maken op welk intellectueel eigendomsrecht van derden dan ook. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 2. Het is Anoniemesms toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van rechten van intellectuele eigendom. Indien Anoniemesms door middel van technische maatregelen het Product en/of rechten van intellectuele eigendom heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

12. Klachtenprocedure

 1. Anoniemesms spant zich in om klachten van Opdrachtgever zo goed mogelijk te behandelen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht indienen bij Anoniemesms via de volgende link: https://www.anoniemesms.nl/contact/. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, vijf werkdagen na de ontvangst van de klacht door Anoniemesms in behandeling genomen, waarna de Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit heeft hij of zij ook de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. De in dit artikel genoemde klachtenprocedures, laten de rechten van Partijen om zich tot de burgerlijke rechter te wenden onverlet.

13. Slotbepalingen

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd in het Nederlands en Engels. In het geval van afwijkingen tussen deze versies zal de Nederlandse versie, zoals te vinden op https://www.anoniemesms.nl/voorwaarden/, prevaleren.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, dan worden alle geschillen die voortvloeien uit de tussen met deze Opdrachtgever gesloten Overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar deze Opdrachtgever zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit is het vorige lid niet van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Anoniemesms en een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit gesloten Overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
 4. Rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke instemming van Anoniemesms. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 5. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit dan is deze Opdrachtgever niet gebonden aan bedingen en/of bepalingen die vernietigbaar zijn volgens afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke vernietigbare bedingen en/of bepalingen maken nimmer onderdeel uit van enige overeenkomst tussen Anoniemesms en een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Mocht enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.

Laatst gewijzigd op 15 november 2022.